CONDICIONS GENERALS D’ÚS I AVISOS LEGALS

El lloc web wwww.graficsole.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) en endavant Responsable del Tractament.
RESPONSABLE: JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) – 33955068F – Avda. Països Catalans, 80 – 08500 VIC – info@graficsole.com – 606087033

JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús i Avisos legals” que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que wwww.graficsole.com podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb wwww.graficsole.coma través del Telf. : 606087033 o a l’adreça de correu electrònic: info@graficsole.com

1. OBJECTE

wwww.graficsole.com només permet a l’Usuari posar-se en comunicació amb nosaltres, i ens permetrà posar-nos en contacte amb vostè a través de qualsevol mitjà que ens proporcioni sigui telemàtic o telefònic, però no perfecciona cap contracte entre les parts.

wwww.graficsole.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “Informació bàsica sobre protecció de dades” .

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant wwww.graficsole.com el dret a modificar-los en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l’ús de el present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica.

Idioma e interpretació del contracte.

Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents serveis oferts per JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) que opera per internet des de la seva aplicació JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) als seus clients

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a l’aplicació JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a l’aplicació JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) , ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) a la present aplicació es regularan per les condicions contingudes en el present escrit . JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament adquirits pels usuaris.

JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en l’aplicació JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) de forma veraç i sense errors tipogràfics.

En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) , es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi ha un error en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) comunicarà el client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI

• Ens reservem el dret de restringir l’accés a la nostra sol·licitud i tots els serveis d’aquesta, si ha estat o tenim motius raonables per creure que ha estat condemnat per un delicte que impliqui depravació moral o qualsevol delicte previst en el Codi Penal Espanyol i la normativa comunitària de l’EU.

• Està d’acord en utilitzar la nostra aplicació i serveis:

 • ✓  Els nostres serveis estan dissenyats per complir amb les lleis d’Espanya i / o els reglaments europeus que regeixen la normativa comunitària de la EU i estan dirigides als usuaris d’Espanya. No obstant això, els nostres serveis poden estar disponibles en jurisdiccions fora d’Espanya a la nostra discreció.
 • ✓  Si té accés als nostres serveis des de llocs fora d’Espanya, vol dir que accepta i reconeix que ho fa sota el seu propi risc i vostè és l’únic responsable de compliment de les lleis locals aplicables. No assumirem responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi del seu ús dels nostres serveis.
 • ✓  Heu de garantir que tota la informació proporcionada per vostè durant el registre i durant l’ús de l’aplicació és veritable, actualitzada, completa i exacta i que, en cas de canvi d’informació en qualsevol moment durant l’ús de l’aplicació, haurà d’actualitzar el seu informació per assegurar que segueixi sent veraç, actualitzada, completa i precisa en tot moment.
 • ✓  L’usuari accepta que la disponibilitat dels nostres serveis i / o de qualsevol contingut posat a disposició de l’usuari mitjançant l’aplicació i la seva capacitat per accedir a l’aplicació, serveis i / o continguts està subjecte a la nostra discreció. Vostè reconeix que els nostres serveis poden no estar disponibles en tot moment.
 • ✓  Vostè accepta que podem, subjecte a la política de privacitat, tenir accés, conservar, transferir i divulgar la seva informació personal i la documentació la policia o per a qualsevol part privada per una ordre sota la llei en vigor com per exemple entre altres: fer complir i complir amb processos legals i / o la llei aplicable; complir aquestes Condicions de servei; respondre a les seves sol·licituds de servei a el client; o protegir els drets, propietat o seguretat personal en el regne d’Espanya com a estat dins de la Unió Europea.
 • ✓  Regularment fem canvis en la nostra aplicació i aspectes diversos de prova dels nostres serveis incloent la interfície d’usuari, funcions de promoció i disponibilitat de les funcions. Vostè accepta i reconeix que l’aplicació pot contenir eines que ens permetin dur a terme aquestes proves.
 • ✓  Accepteu que tenim el dret de suspendre l’accés a l’usuari als serveis en qualsevol moment i per a qualsevol propòsit, sense previ avís.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de wwww.graficsole.com i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a wwww.graficsole.com de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a wwww.graficsole.com o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual wwww.graficsole.com botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a wwww.graficsole.com l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

(I) la legislació aplicable a cada moment;
(II) les Condicions Generals del Lloc web;
(III) la moral i bons costums generalment acceptades i
(IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a wwww.graficsole.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de wwww.graficsole.com , dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de wwww.graficsole.com , tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificat ives dels drets de wwww.graficsole.com o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

 1. (V)  Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 2. (VI)  Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a wwww.graficsole.com o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

 1. (IX)  Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 2. (X)  Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar al wwww.graficsole.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravia ment o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a wwww.graficsole.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a wwww.graficsole.com .

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o hipervincle , el Lloc web wwww.graficsole.com així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El Lloc web de wwww.graficsole.com normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores wwww.graficsole.com no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web

 1. (I)  No podran donar a entendre que wwww.graficsole.com recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
 2. (II)  No podran falsejar la seva relació amb wwww.graficsole.comni afirmar que wwww.graficsole.com ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius wwww.graficsole.com .
 3. (III)  No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits;
 4. (IV)  No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal;
 5. (V)  Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. wwww.graficsole.com podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació wwww.graficsole.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, wwww.graficsole.com no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

6. COOKIES

wwww.graficsole.com es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Les cookies utilitzades són : Cookies pròpies, Google Analytics, Google Adwords entre altres que s’especifican en l’apartat de Cookies.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que wwww.graficsole.com reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot llevar o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar wwww.graficsole.com .Podrà consultar més informació general sobre COOKIES en el nostre apartat de COOKIES.

7. RESPONSABILITATS

wwww.graficsole.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de wwww.graficsole.com , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

wwww.graficsole.com no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

wwww.graficsole.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix so contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control wwww.graficsole.com .

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.

(III)  Abús indegut o inadequat del Lloc web.

(IV)  Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de wwww.graficsole.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

(V) wwww.graficsole.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web.

Així mateix, wwww.graficsole.com queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per wwww.graficsole.com dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al wwww.graficsole.com indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al wwww.graficsole.com enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això wwww.graficsole.com tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat i Protecció de Dades que presenta el Lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:

o Fotocopia DNI
o Identificació i representació suficient.
o Explicació i objecte de la reclamació.
o Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a

posar-nos en contacte amb vostè al més aviat possible.

9. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.
wwww.graficsole.com es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no deuran:

 • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
 • Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat,

  exageració, omissió o similars.

 • Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat de

  necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.

 • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc, o que

  atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.

 • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions,

  propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra

  disposició aplicable a la naturalesa del servei.

 • Contenir informació falsa o caduca.
 • Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal,

  incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

10. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, wwww.graficsole.com podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, wwww.graficsole.com anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, wwww.graficsole.com no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. FORÇA MAJOR

wwww.graficsole.com no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per l’expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de VIC , tret que alguna llei o tractat internacional actuarà com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigible o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat de les dades JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i donada la normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu, llegiu la informació bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

INFORMACIÓ BÀSICA
El lloc web wwww.graficsole.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) en endavant Responsable del Tractament.
RESPONSABLE: JORDI SOLÉ MOLAS (ESTUDI GRÀFIC SOLÉ) – 33955068F – Avda. Països Catalans, 80 – 08500 VIC – info@graficsole.com – 606087033

PRINCIPIS RELATIUS A EL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades:

• De manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat

• Recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístiques no es considera incompatible amb els fins inicials.

•Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

• Exactes i actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

• Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades personals podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques.

• Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

FINALITAT:

 • Gestionar serveis relatius a la societat de la informació, confecció de pàgines web , productes i serveis relatius a publicitat i marketing, medició de entrades d’usuaris a la web, formulació d’estadístiques relatives a comportaments dels usuaris .
 • Atendre les seves demandes, facturar serveis d’acord amb el nostre objecte social i amb les seves àrees d’interès
 • Gestionar desistiments i reemborsaments en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Enviar-publicitat i promocions relacionats amb el nostre objecte social i amb les seves àrees d’interès, per qualsevol mitjà sigui postal, telemàtic; o a través de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per l’empresa tant presencials com online.

COMPLIMENT NORMATIU: Reservat el dret d’emmagatzemar i retenir informació proporcionada per vostè, incloent els serveis utilitzats, informació que inclou informació de compte i dades personals per a complir amb les lleis aplicables, quan sigui necessària l’aportació de proves en arbitratges o tribunals, mantenint bloquejats i dissociats, per garantir la seva seguretat, secret i confidencialitat.

LICITUD: No tractarem dades sense el consentiment explícit per a cadascuna de les finalitats, només quan:

• Quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals.
• Quan sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable del tractament.
• Quan sigui necessari el tractament és necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física;
• Quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan el interessat sigui un nen.

Per a això procurarem l’existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat o dissociació de les dades, per quedi protegida la identitat de l’usuari.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries

DESTINATARIS: Cedim dades a tercers com ara operats que gestionen la pàgina webs i que manté la nostra aplicació informàtica que ens permet la gestió ordinària dels nostres serveis, imprescindibles per a la gestió de la nostra activitat.

DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l’última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària. Les dades fiscals seran guardats durant 5 anys per prescripció legal.

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.

ELABORACIÓ DE PERFILS: No tractarem automatitzada ment les seves dades personals , però si podrem segmentar per característiques d’usuaris i per targets de compradors.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( “segona capa”), en la mateixa direcció que li facilitem per poder exercir els seus drets.

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d’edat o incapacitats a l’hora de contractar. Entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització d’aquests sigui per negligència o per culpa invigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.

TESTAMENT DIGITAL: Les persones vinculades a el mort per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable del tractament a l’objecte d’accedir a aquests continguts i impartir les instruccions que estimin oportunes sobre la seva utilització, destinació o supressió.

Les persones esmentades no podran accedir als continguts del causant, ni sol·licitar la seva modificació o eliminació, quan la persona morta ho hagués prohibit expressament o així ho estableixi una llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades

DRETS: Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret limitació de la finalitat i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: www.graficsole.com ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable de l’Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents. documents:

• Fotocòpia DNI
• Identificació i representació suficient.
• Explicació i objecte de la reclamació.
• Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè el més aviat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

• Nom de l’empresa i dades del representant d’aquesta.
• Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions. • Petició clara, que no cal motivar.

DRETS
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre els seus dades de

caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació : permet corregir errors i modificar-les que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació o supressió: permetre que es suprimeixin els donis que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme al Tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament del tractament.

Limitacions del Tractament: comporta el poder limitar el tractament de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar un futur tractament.

Portabilitat de les dades: El deure per part del responsable del Tractament de facilitar les dades objecte de tractament de l’interessat, i transmetre-ho a un altre responsable del tractament sempre que sigui en format automatitzat.

Dret a no ser Objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de Perfils): dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en els tractaments automatitzats que puguin conculcar drets fonamentals de la persona interessada.

Dret a retirar el consentiment: Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment.

Sempre es pot adreçar a l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si creu no han estat ateses les seves peticions. www.aepg.es

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El responsable del tractament ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CODI DE CONDUCTA
Principis generals.
La nostra empresa es compromet a que els continguts dels seus serveis:

• No han d’induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE. No han d’induir ni incitar a actuar de forma il·legal.

• No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

• No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.

• No han d’induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.

• No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

• No contenir informació falsa.

• Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Els usuaris tenen dret a:

• Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels productes que se’ls ofereixen.

• Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora.

• Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels productes abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.

• Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar.

• Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
• Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i del seu destí i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.

• Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació amb els productes i mètode d’enviament i pagament.